Опитування

Ефективність організації профільного навчання в навчальному закладі залежить від рівня

Необхідної матеріально-технічної бази - 4.5%
Кадрового забезпечення навчального закладу - 9.1%
Рівня креативності та управлінської компетентності керівників навчального закладу - 18.2%
Узгодженості дій органів управління освітою - 4.5%
Навчально-методичного забезпечення - 4.5%
Готовності педагогічного колективу до роботи в нових умовах - 4.5%
Розуміння та підтримки з боку батьків та дітей - 0%
Контингенту учнів - 13.6%
Науково-методичного супроводу - 0%
Бажання та готовності керівників навчального закладу до впровадження профільного навчання - 0%
Фінансового забезпечення навчального закладу - 40.9%
Нормативно-правового забезпечення - 0%

Кількість учасників: 22
Той на: 15 вер. 2013 - 00:00

Фарма входу

Методичні рекомендації щодо укладання робочих навчальних планів ЗНЗ на 2014/2015 навчальний рік

       З метою підвищення якості реалізації складових змісту загальної середньої освіти, усунення недоліків під час розробки та укладання робочих навчальних планів, вироблення методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів, спеціалістів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів) протягом січня – лютого 2014 року Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області.
        У ході експертизи були виявлені суттєві недоліки й помилки:


− Титульні сторінки робочих навчальних планів не містять інформації щодо назви навчального закладу, навчального року, на який був розроблений робочий навчальний план, реквізити погодження й затвердження плану оформлені усупереч нормам ведення ділової документації.
− У пояснювальних записках до робочих навчальних планів:
- зазначалися нормативні документи, що втратили чинність, невірно вказувалися реквізити та назви документів;
- відсутня інформація щодо типу навчального закладу, кількості класів і учнів, які навчаються, мови навчання, тривалості робочого тижня;
- не обґрунтовано перерозподіл годин між предметами інваріантної складової РНП (для закладів нового типу та ЗНЗ (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів у 6 – 11 класах);
- проведено перерозподіл годин між предметами інваріантної складової РНП у 5 класах;
- не обґрунтовано розподіл годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття);
- не вказано, у якій формі здійснюватиметься викладання деяких навчальних предметів – як інтегровані курси чи окремі предмети (мистецтво – образотворче та музичне мистецтво, математика – алгебра та геометрія тощо);
- відсутня інформація щодо варіативних модулів, за якими викладатимуться такі предмети: технології, трудове навчання, фізична культура;
- відсутня інформація щодо поділу класів на групи (кількість груп, ґендерна чи пропорційна основа поділу);
- відсутня інформація щодо порядку викладання предметів, на які виділено не цілу кількість годин;
- відсутня інформація щодо викладання курсів варіативної складової у змішаних групах (одновікових – у паралелі класів та різновікових).
− Неправильно визначено профіль навчання (подекуди профільне навчання плутається із поглибленим вивченням і навпаки);
− Здійснюється навчання за неіснуючими профілями;
− Порушується наступність у виборі профілю навчання, визначенні предметів поглибленого вивчення;
− Неправильно обиралися додатки до Типових навчальних планів, за якими здійснювалося планування роботи навчальних закладів;
− Робочі навчальні плани затверджувалися та погоджувалися з порушеннями нормативних вимог.
− Не виконувалися в повній мірі вимоги Державного стандарту базової та повної середньої освіти, а саме:
- були внесені зміни у інваріантну частину типових навчальних планів;
- у багатьох навчальних закладах варіативна складова використовується не в повному обсязі;
− На сторінках-додатках робочих навчальних планів указувалися назви освітніх галузей, навчальних предметів, модулів, що не відповідали Типовим навчальним планам і навчальним програмам;
− Викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів проводилося з порушенням діючих програм та за програмами, що не мають відповідного грифу МОН України.
− Таблиці розподілу навчального часу були складені із такими недоліками:
- таблиці для класів початкової, основної та старшої ланок складені на одному аркуші;
- таблиці складені для паралелі класів, а не для кожного класу окремо;
- позначки у колонці навчального предмета щодо кількості годин під час перерозподілу між предметами інваріантної складової та виділених із варіативної складової на підсилення окремих предметів не відповідали рекомендаціям листа МОН України від 20.05.2013№ 1/9-394 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року».

 

   Робочі навчальні плани містили орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки.

    Виявлені недоліки та помилки призвели до суттєвих порушень у деяких навчальних закладах вимог Базового навчального плану, режиму роботи, перевищення гранично допустимого навчального навантаження тощо.

Виходячи із вищезазначеного, рекомендуємо укладати робочі навчальні плани у відповідності до таких методичних рекомендацій (див. у вкладці)