Опитування

Ефективність організації профільного навчання в навчальному закладі залежить від рівня

Необхідної матеріально-технічної бази - 4.5%
Кадрового забезпечення навчального закладу - 9.1%
Рівня креативності та управлінської компетентності керівників навчального закладу - 18.2%
Узгодженості дій органів управління освітою - 4.5%
Навчально-методичного забезпечення - 4.5%
Готовності педагогічного колективу до роботи в нових умовах - 4.5%
Розуміння та підтримки з боку батьків та дітей - 0%
Контингенту учнів - 13.6%
Науково-методичного супроводу - 0%
Бажання та готовності керівників навчального закладу до впровадження профільного навчання - 0%
Фінансового забезпечення навчального закладу - 40.9%
Нормативно-правового забезпечення - 0%

Кількість учасників: 22
Той на: 15 вер. 2013 - 00:00

Фарма входу

МНВК – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ЗДОБУТТЯ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ

Маленька Любов Михайлівна,
завідуюча методичним кабінетом управління освіти
Южноукраїнської міської ради

Творчість та інноваційний стиль діяльності, готовність до дослідницької роботи та самовдосконалення, співпраця педагога  й учня, профільне навчання як запорука вибору майбутньої професії та виховання громадянина – патріота України – кредо педагогічного колективу Южноукраїнського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Саме тому колектив працює над реалізацією методичної проблеми «Роль первинної професійної підготовки в адаптації учнів до свідомого вибору професії».

З моменту відкриття закладу, а це 1991 рік, питання профільного навчання є пріоритетним напрямом роботи колективу, тому з 2004  року випускники закладів освіти міста разом із атестатом про середню освіту отримують свідоцтво про робітничу кваліфікацію. Профільність навчання проходить через:

 • Статут МНВК;
 • Робочий навчальний план;
 • Навчальні плани і програми.

 Профільне навчання в закладі науково-обґрунтоване, має чітку структуру, систематизовано за певними напрямами, наповнене відповідним змістом. Увесь навчально-виховний процес  спрямований  на  задоволення  потреб міста, держави  щодо  підготовки  робочих професій.  На сьогодні заклад має 6 ліцензованих та 10 неліцензованих робітничих професій.   

Важливим етапом упровадження профільного навчання є обґрунтована доцільність обраних професій. З цією метою здійснюється  вивчення освітніх потреб учнів та їх батьків, організована тісна співпраця  МНВК  із центром зайнятості.

У цивілізованому світі загальноприйнятим є те, що дитина 13-14 років має для себе визначитися у виборі професії, тому всі навчальні заклади міста активно співпрацюють із МНВК.  На рівні міста сплановано роботу семінару-практикуму  з проблеми «Профільне навчання. Складові вибору».  У роботі даного семінару беруть участь  педагоги шкіл, міжшкільного навчально-виробничого комбінату, представники центру зайнятості. На засіданнях обговорюються питання навчання учнів у МНВК, розглядаються результати  дослідження  щодо визначення професійного напряму учнів, можливості розподілу їх професійних орієнтацій по типах професій, які відкриті в МНВК. З метою інформування дітей про різні професії щорічно проводиться «Ярмарка професій», конкурс професійної майстерності серед учнів «Кращий за професією» та конкурс «Майстер року».

Для здобуття професії створено  матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційно-технічне та кадрове забезпечення. У закладі працює 12 педагогів. З них вищу освіту мають  шість осіб, базову вищу – три, середню спеціальну – три педагоги. Три педагогічні працівники закладу мають досвід роботи в закладах професійно-технічної освіти. Враховуючи потребу у висококваліфікованих кадрах, адміністрація закладу проводить відповідну роботу серед своїх працівників, рекомендуючи їм отримати вищу освіту шляхом заочного навчання.         

Для ефективної реалізації профільного навчання адміністрацією закладу  докладено багато зусиль щодо створення за рахунок позабюджетних коштів та спонсорських надходжень мережі спеціалізованих кабінетів і майстерень. Усього в закладі створено 15 спеціалізованих кабінетів.

Методична робота в Южноукраїнському  міжшкільному навчально-виробничому комбінаті – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки,  передовому педагогічному досвіді,  спрямовані на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного майстра виробничого навчання і викладача. Цей комплекс орієнтований, перш за все, на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. 

Центром цієї  роботи є методичний кабінет, основними завданнями якого є :

 • Надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання в підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;
 • Координація змісту, форм і методів  самоосвіти викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • Пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;     
 • Підвищення рівня психолого-педагогічних знань та їх застосування в практичній діяльності;
 • Створення спеціалізованих кабінетів та їх оснащення відповідно до сучасних вимог;
 • Створення відео- та аудіотеки;
 • Інформаційно-комп’ютерне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • Робота в інформаційно-комунікаційному просторі мережі Інтернет;
 • Інформаційне забезпечення закладу через створення  бібліотечного фонду.

На базі міста вже не один рік працює методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання, робота якої направлена на реалізацію проблемного питання закладу. Керівник методичної комісії Поживітько Світлана Федорівна, майстер виробничого навчання.

 З метою підвищення професійного рівня педагогів закладу, обміну досвідом роботи  з колегами щорічно проводяться зустрічі з представниками міжшкільних навчально-виробничих комбінатів області, закладів професійно-технічної освіти.

 Першоджерелом інформації, нових здобутків і розробок у галузі допрофільного і профільного навчання є сам директор – Невідомий Сергій Вікторович, який є координатором МНВК області, членом координаційної ради МНВК при МОН України.

Але в організації спільної методичної роботи закладу і міського методичного кабінету є ряд проблем:

 1. Забезпечення підвищення професійної майстерності педагогів закладу через курси підвищення кваліфікації. Такі курси проводяться на базі  АПН України університету менеджменту освіти міста Донецька.
 2. Одночасне підпорядкування закладу двом підструктурам: управлінню безперервної освіти і науки міста та обласному центру професійно-технічної освіти. Як результат цього, атестація закладу, атестація викладачів та майстрів виробничого навчання  проходить через  навчально – методичний центр ПТО.
 3. Відсутність забезпечення навчально-виховного процесу підручниками через «Миколаївкнига». Жодне замовлення навчальної літератури не було виконане, тому підручники із спеціальних дисциплін відсутні. А профільні кабінети поповнюються дидактичними матеріалами, необхідними навчально-методичними посібниками, електронними засобами навчання  створеними руками працівників МНВК.
 4. Потребує поповнення та оновлення  матеріально-технічна база закладу.

Є проблеми, є перспективи. Шляхи їх вирішення знаходить управління освіти спільно з творчим колективом МНВК, тому перед колективом МНВК щорічно ставляться нові завдання, які успішно вирішуються через навчально-виховний процес.